İFADE VE MEDYA ÖZGÜRLÜĞÜNE İLİŞKİN ÖNEMLİ BELGELER

Mevzuat ve Sözleşmeler

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası  
(http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm)

Türk Ceza Kanunu
(http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html)

Terörle Mücadele Kanunu
(http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/809.html)

Internet Ortamında Yapılan Yayınların Dü­zen­len­me­si ve Bu Yayınlar Yo­luy­la İslenen Suçlar­la Mü­ca­de­le Edil­me­si Hakkında Ka­nun (http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5651.html)

Ceza Muhakemesi Kanunu
(http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm)

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi
(http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/3BAA147F-29C9-48CE-AF64-FB85A86B2433/0/Convention_TUR.pdf)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtüzüğü
(http://www.inhak.adalet.gov.tr/temel/ictuzuk.pdf)

 


Referans Belge ve Raporlar

AİHS 10. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Kılavuz
(http://www.coe.int/t/dghl/cooperation/capacitybuilding/publi/materials/1004.pdf)

 

Report by the Council of Europe Commissioner for Human Rights on his visit to Turkey. Issues reviewed: Administration of justice and protection of human rights in Turkey (Turkish)
(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CommDH(2012)2&Language=lanEnglish&Ver=turkish)


Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg'in 27 - 29 Nisan 2011 tarihleri arasında Türkiye'yi ziyaretini müteakiben hazırladığı RAPOR - Türkiye'de ifade özgürlüğü ve medya özgürlüğü

(https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1814217)
Bu Proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Aykut ÇALIŞKAN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.