PROJE HAKKINDA

15-17 Kasım 2011 tarihlerinde, T.C. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü İnsan Hakları Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Türkiye Kararları, Sorunlar ve Çözüm Önerileri” konulu Yüksek Düzeyli Konferans ve Çalıştay esnasında, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Sayın Thorbjorn Jagland ve T.C. Adalet Bakanı Sayın Sadullah ERGİN, Avrupa Konseyi’nin Türk yetkililerle işbirliği içinde ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin bir proje yürüteceğini duyurmuşlardır.

Bu kapsamda Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi 1 Ocak 2012 tarihinde başlamıştır. Proje toplam bütçesi yaklaşık 1,2 milyon Avro olup, süresi 24 aydır. Avrupa Konseyi, Norveç Hükümeti ve Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu projeye mali destek sağlamaktadır. İsveç ve Birleşik Krallık hükümetlerinin projeye mali desteklerine ilişkin görüşmeler ise devam etmektedir.

Projenin temel amacı, ifade ve medya özgürlüğüne ilişkin Türk mahkemelerinin içtihat ve uygulamalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. Maddesi ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları ile uyumlaştırılmasına katkı sağlamaktır.

Projede kapsamında üç ana faaliyet grubunun yürütülmesi planlanmaktadır:

Faaliyetlerden ilki, Almanya,  İspanya ve Birleşik Krallık’a yapılacak 9 yurtdışı çalışma ziyaretidir. Yargıtay, Danıştay, Adalet Bakanlığı, HSYK ve TMK’nın 10. maddesiyle yetkili hâkim ve savcılar ile basın suçlarına bakan hâkim ve savcılardan oluşan toplamda 120 kişi çalışma ziyaretlerine katılım sağlayacaktır. Çalışma ziyaretleri ile Türk hâkim ve savcılarının, anılan devletlerdeki meslektaşları ile fikir alışverişinde bulunmaları ve deneyimlerini paylaşmaları amaçlanmaktadır.

Bunun yanında proje kapsamında Ankara, İstanbul, İzmir ve Erzurum’da toplam 300 hâkim ve savcının katılımı ile 8 yuvarlak masa toplantısı düzenlenecektir. Yuvarlak masa toplantıları, hâkim ve savcılar için Türk hukuk sisteminde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının doğrudan uygulanmasının nasıl geliştirileceği hususunu ulusal ve uluslararası uzmanlar ile tartışmaları için bir platform oluşturacaktır.

Son olarak proje kapsamında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin ifade özgürlüğü alanında Türkiye aleyhine aldığı kararlara ilişkin bilgi ve analizleri içeren bir şerh hazırlanacaktır.

Proje uygulamasından elde edilen sonuçların kamuya sunulması amacıyla proje kapsamında iki üst düzey konferansın da düzenlenmesi planlanmaktadır.

 

PROJE PAYDAŞLARI
 

1 - T.C Yargıtay Başkanlığı

Yargıtay, adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adlî yargı merciine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merciidir. Kanunla gösterilen belli davalara da ilk ve son derece mahkemesi olarak bakar.

(Daha detaylı bilgi için bakınız: www.yargitay.gov.tr)

T.C Yargıtay Başkanlığı Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü projesinin yararlanıcısıdır.

   

2 - T.C Danıştay Başkanlığı

Danıştay, Anayasa'nın 155. maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organıdır. Bununla birlikte, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde çok önemli görevi olan bir yargı kuruluşudur.

Danıştay'ın yargı görevi ve idari görevleri birbirlerinden açıkça ayrılmıştır. Bununla birlikte her iki görevi yürütecek bölümler de birbirinden bütünüyle ayrı olarak kurulmuşlardır. Danıştay'ın dava daireleri, idare ve vergi mahkemeleriyle beraber, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesi görevini yürütmektedir.

Danıştay'ın başlıca 2 önemli görevi vardır:
 

1. İdari görevler
 

Başbakan ve Bakanlar Kurulunca gönderilen kanun tasarıları hakkında düşüncesini bildirmek, imtiyaz şartlaşma ve sözleşmeleri hakkında düşüncesini bildirmek, tüzük tasarılarını incelemek.


2. Yargısal görevler 


(a) İlk derece mahkemesi olarak yargılama yapmak: Danıştay, Danıştay Kanunu'nun 24'üncü maddesinde belirtilen davalara ilk derece mahkemesi olarak bakar. Mesela, Bakanlar Kurulu kararlarına, bakanlıkların düzenleyici işlemlerine karşı açılacak iptal davaları doğrudan doğruya Danıştay'da açılır (Danıştay Kanunu, m.24). 


(b) Temyiz incelemesi yapmak: İdare mahkemeleri ile vergi mahkemelerince verilen son kararlar ve ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalarla ilgili son kararlar Danıştay'da temyiz yoluyla incelenerek karara bağlanır (Danıştay Kanunu, m.25). Buna Danıştay'ın temyiz görevi adı verilir. 

Daha detaylı bilgi için bakınız: www.danistay.gov.tr

T.C Danıştay Başkanlığı Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü projesinin yararlanıcısıdır

 

3 - T.C Adalet Bakanlığı

Adalet Bakanlığının görevleri, 29.03.1984 gün ve 2992 sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 2. maddesinde sayılmıştır. Buna göre Adalet Bakanlığının görevleri:
a) Kanunlarda kurulması öngörülen mahkemeleri açmak ve teşkilatlandırmak, ceza infaz ve ıslah kurumları, icra ve iflas daireleri gibi her derece ve türdeki adalet kurumlarını planlamak, kurmak ve idari görevleri yönünden gözetim ve denetimini yapmak ve geliştirmek,
b) Bir mahkemenin kaldırılması veya yargı çevresinin değiştirilmesi konularında Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna teklifte bulunmak,
c) Kamu davasının açılması ile ilgili olarak kanunların Adalet Bakanına verdiği yetkinin kullanılması ile ilgili çalışma ve işlemleri yapmak,
ç) Avukatlık ve Noterlik Kanunlarının Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
d) Adli sicilin tutulması ile ilgili hizmetleri yürütmek,
e) Türk Ticaret Kanunu ile Ticaret Sicili Tüzüğünün Bakanlığa verdiği görevleri yapmak,
f) Adalet hizmetlerine ilişkin konularda, yabancı ülkelerle ilgili işlemleri yerine getirmek,
g) Adalet hizmetleriyle ilgili konularda, gerekli araştırmalar ve hukuki düzenlemeleri yapmak, görüş bildirmek,
ğ) Bakanlıklarca hazırlanan kanun ve kanun hükmünde kararname taslaklarının Bakanlığa gönderilmesinden önce Türk hukuk sistemine ve kanun yapmak tekniğine uygunluğunu incelemek,
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre infaz ve ıslah işlerini düzenlemek,
ı) İcra ve İflas daireleri vasıtasıyla, icra ve iflas işlemlerini yürütmek,
i) Kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak.
(Daha detaylı bilgi için bakınız: www.adalet.gov.tr)

 

T.C. Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Daire Başkanlığı projenin sekretarya faaliyetlerini yürütmektedir.

(Daha detaylı bilgi için bakınız: http://www.inhak.adalet.gov.tr)

 

4- Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun (HSYK) yapısı 12 Eylül 2010 günü yapılan Anayasa referandumu ile değişmiş olup Kurulun teşkilat yapısı ve çalışma usul ve esaslarını düzenleyen 6087 sayılı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 11 Aralık 2010 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Anayasa değişikliğinden önce ayrı bir bütçesi olmayan ve sekretarya hizmetleri Adalet Bakanlığı tarafından yerine getirilen HSYK, yapılan değişikliklerle idari ve mali yönden bağımsız bir kurul olarak yeniden yapılandırılmıştır.
12 Eylül 2010 tarihinde yapılan Anayasa değişikliği ile HSYK’nın;

Geniş tabanlı temsil esasına dayalı olarak üye sayısı 7 den 22 ye çıkarılmış,

Genel Kurul ve üç daire şeklinde çalışması benimsenmiş,

Kendi sekretaryasına kavuşturulmuş,

Meslekten çıkarma kararlarına karşı yargı yolu açılmıştır.

Hâkim ve savcıların denetlenmesinden sorumlu Teftiş Kurulu, HSYK’ya bağlanmıştır.

6087 sayılı Yasaya göre HSYK, Genel Kurul ve üç daire halinde çalışmaktadır. HSYK’da, Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu olmak üzere iki hizmet birimi bulunmaktadır. Kurulun sekreterya hizmetleri Genel Sekreterlik tarafından yerine getirilmektedir. Teftiş Kurulu ise Üçüncü Daire Başkanının gözetiminde Kurul adına görev yapmaktadır. Genel Sekreterlik ve Teftiş Kurulu bürolar şeklinde teşkilatlanmıştır.

Daha fazla bilgi için bakınız: www.hsyk.gov.tr

HSYK Türkiye’de İfade ve Medya Özgürlüğü projesinin hem fon sağlayıcı kuruluşlarından bir tanesi, hem de yararlanıcısıdır.

 

5- Avrupa Konseyi

Avrupa Konseyi, merkezi Strasbourg’da (Fransa) bulunan, 47 devletin üyesi bulunduğu bir uluslararası kuruluştur. Türkiye’nin de kurucu üyeleri arasında yer aldığı ve 5 Mayıs 1949’da kurulan Avrupa Konseyi’nin temel amacı Avrupa’da demokrasinin, insan haklarının ve hukukun üstünlüğünün gelişip güçlenmesine katkı sağlayarak üye ülke vatandaşlarının haklarının korunmasını güvence altına almaktır.

(Daha detaylı bilgi için bakınız: http://www.coe.int/aboutCoe/index.asp?Lang=tr)

Avrupa Konseyi, İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürlüğü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının İcrası Dairesi, projenin uygulayıcısıdır.

(Daha detaylı bilgi için bakınız: http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/execution/Default_en.asp)

   
PROJEYE FON SAĞLAYAN KURULUŞLAR
Avrupa Konseyi İnsan Hakları Güvence Fonu
http://hub.coe.int/human-rights-trust-fund


Norveç Hükümeti

http://www.regjeringen.no/en/topics/international-relations/International-cooperation.html?id=1166


Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu

www.hsyk.gov.tr

Bu Proje, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Konseyi tarafından ortak olarak finanse edilmekte ve yürütülmektedir.
Türkiye'de İfade ve Medya Özgürlüğü Projesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Aykut ÇALIŞKAN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz.